handypick
  • {{lang.ko_lang}}
  • {{lang.en_lang}}
|

{{lang.app_download}}

Play to win your daily rewards! Prediction Game Platform that anyone can easily play. Play HandyPick to win various Daily Reward Pool! Play easy, Get Handy

누구나 쉽게 참여 가능한 예측 플랫폼, 매일 커피값 벌고, 치킨값도 벌고, 심.지.어 월급까지?!! 손쉽게 예측 게임 몇 번으로 생활비 벌기!! 여러 이벤트가 준비중이니 어서 참여하세요!

{{lang.main_con1}}

{{lang.main_con2}}

{{lang.main_con2_1}}

맞춰볼래

맞춰볼래

{{lang.main_con3}} {{lang.main_con4}} {{lang.main_con5}}

{{lang.main_con6}} {{lang.main_con6_1}}{{lang.main_con7}}

{{lang.main_con8}} {{lang.main_con9}}{{lang.main_con10}}

{{lang.main_con8_1}}

{{lang.main_con8_2}}

{{lang.main_con8_3}}

{{lang.main_con11}}

{{lang.main_con12}}

맞춰볼래

{{lang.main_con13}}

{{lang.main_con14}}

{{lang.main_con14_1}}

{{lang.main_con15}}

{{lang.main_con16}}

맞춰볼래

{{lang.open_event}}

제휴 신청하기

{{lang.contactus_t1}}

{{lang.contactus_d1}}

제휴 신청하기

{{lang.contactus_t2}}

{{lang.contactus_d2}}
{{lang.contactus_d3}}

{{lang.cus_title1}}

{{lang.cus_desc1}}

{{lang.cus_desc2}}

{{lang.cus_ht1}}

{{lang.cus_title}}
{{lang.cus_content}}
{{lang.cus_file_input}}

{{lang.cus_comp_info}}

{{lang.cus_comp_name}}
{{lang.cus_lis}}
{{lang.cus_hp}}
{{lang.cus_email}}
{{lang.cus_homepage}}
{{lang.cus_comp_desc}}

{{lang.cus_title2}}

{{lang.cus_desc3}}

{{lang.cus_desc4}}

{{lang.cus_ht3}}

{{lang.cus_email}}
{{lang.cus_title}}
{{lang.cus_content}}
{{lang.cus_file_input}}