handypick
  • {{lang.ko_lang}}
  • {{lang.en_lang}}
|

{{lang.app_download}}

Play to win your daily rewards! Prediction Game Platform that anyone can easily play. Play HandyPick to win various Daily Reward Pool! Play easy, Get Handy

누구나 쉽게 참여 가능한 예측 플랫폼, 매일 커피값 벌고, 치킨값도 벌고, 심.지.어 월급까지?!! 손쉽게 예측 게임 몇 번으로 생활비 벌기!! 여러 이벤트가 준비중이니 어서 참여하세요!

{{lang.chicken_winner_title}}

{{lang.chicken_winner_con}}

0x1E9f5a2a1c38Deb432257bDE75C77e27ec3628E7
0xDD3cdB1c2ee169C062C79dAa9Ea0F6C5Fa814e02
0xdfdE01bc842eD1F4211B66200bcBa5339CAcE784
0x93F490b84F41B680eEd784ed495B0deD17B7bbb2
0xbeb92ca5090a384634d6bd76af54451997f146f6
0x661729DBd0370bC9cf5e934F237E2b1191C9e8ca
0x11772152400c1292404E9D47F34508e801fdDE48
0x4D021d19e3425767833EeAD747D97FDAe080BAd3
0xB88cCa007f6CbAaf7009cA670Bc11a18DBB187bF
0xc194D1Ef3b44998C83ED32fa34B131C1622cf996
0x7D59B5Cca929d80b22241c7b31b30a6F7232F266
0x9ebDfa8aaCC9172cf2D6A2AD4bc1b9DD0727F8f7
0x464F1114da4dAC0C2D64075fFbBCb0F19285a763
0x7717A042EC7C83Afe0f31ACF4D11Ac48e066FdfD
0xe42f7234F0D593344dC610792F9CF54c8933E3BA
0x31BbBFfC9E7B7ac8b92D553ceB10e29c260f3aa5
0xd6913F1fDb713251412d11bB9A68B16028809e31
0x5c60e99728E0AA97b6761c8C03052E117aF177Ae
0x2c16DcC8CF813130c24398b16C50cd43f9498735
0x2979278fDff76EeD66061003e4fEbD8A87B80ea1
0x4578840b29b3A5d7B13D505d9Cf6941621C539ea
0xBd8a7e2027341e08Ce7d21C264424Bc97F112C9F
0x93BF7f6BE56569956419d99640EE3e02656082a4
0x483cd48808534Ce160a23dB43c5fb46685f8f70d
0xe60Db6Db1E6cf8c015E2fB9CaBB0447a731B5190
0x9bb25f992Fe314649D7b905e34957267dC628Ea7
0xDb11D2aF2D53b52287fE8CfA17FFF897c45A7Fee
0x46eb0510587664d764506f46062b27546c27d7cd
0xc5583B3fD293e588dD03a232F7b80Bb0715C0729
0x5DA489EE1aE068Ac599C73D18C5E41Dfe4E3B46d
0xeC26F692d6BC6772E9fd64db9138971B6e54270C
0xC3b6bD5D4670D0C85e2b9bC6b012C150be1CDD70
0x65e838A6a4c6dE0EbEcDeCBB1058B1D552fCcD21
0x7ccdA9c901220A61805aBE6B5362495B308c7eb7
0xA227828E45B999622E6464120Ea6D20CD9b1AA75
0x0e5a68cb7d1ba5ba9a613d312a9bbaeda8d41078
0xFC9f57CC6877024F8a19986a031bcc66A6D3B64F
0xA6374dC3E7a8DCe244a33A12e0756B3374C6C95E
0x51aF7D5Fc311BdA0D5ab870428d44244374427d3
0x6C973D521b103BbC207CF47b67A04B2eEeea392A
0x58f09BF1BE0ef8d761A3679EBA4B554BcaB16Cb2
0xBCa6230BafeCc5Ee21c01A2C727B4Db81DA01766
0x0038AD1C3e1Bf21F9e1E895743886A9BA9af9DD9
0x7A21F1CAae57b46183b6826071493Ed1d76B9FE3
0xbF31Fd7d2bceEd1054fEa0D4729A8A12A724a909
0x1E1CAAe2f3CbDD96F6c4eC47e3F14cabCdBC6699
0x387dc1541A64c544404DD653d5EF12d903225C00
0x5ea0d30bd89bbb319108619682ab98c9143f2e11
0xDe089b3BBfF035AB8b5E4E75EEf98DBA4F399767
0x77576c25879b49Fffe64EeF6dB1c4cA64427F5a5
0x87b4F13dfA69b9500F2CaCdCC927FC4bEF11d8c0
0x06Cce7D2b78Cb9588291F32fb10912E7120Fb6C8
0x544b3cFd500767192d9C31817091CD504F47D467
0xCF823598a9E09ADA0c37bcaF543b6330bb3d6aD0
0x33ad31f61aDA7adfc2368aB830604e9596b5AeEd
0x80E1659DBd500C7073CDD54654ceab08eCF990d2
0x0538E62bc60a4F37439Fa740498fa82Ec1a36E0f
0x5421F6dF48C971c9198c62a472607520da89d351
0x788b98980a2f84fa96ef31e5c50e2bc46beac1de
0x02690Dc142272447650aCaC258118a92c5201675
0x8d3F7570ED9BBf5fCe360128d264b03b5f79DCfc
0xBC569A7Fe8097C64b984BbD6f93B0c7e8b3f1a99
0x067b7f9E6636D56daC0258A57A02218547b9cD99
0x6D54D03def751f630F71815Ed53B2366AE2BcF79
0xc395a4Af75f9a106Dd7Ae5fE4CeeA04FA23afd7a
0x056196EB2Cfded3768A7Fa4342881c63b9f38Dae
0x7B86eB588aB7b4896E3Fa9B49b9Bb6d14E0c8eA6
0xa328b6A2Ba6B255DFA8eF2DbfFB54B29f1b2F4Cf
0x5C21f66a69494AC6ada9946a996C63fEb50F1f99
0x18D42464ddE62cE6019a8D602BDBDb268Cd744fD
0x8a8e2a3c46f0F0151B4B62685139C5a2193308ED
0xe70AB960dF2BE3d6537427E191B254f4415Dfaa0
0x0E434A8131d8AD82fEC7D3Ff6ff7FE41AD2E3853
0x4d9221e1CccedE0af8fEcb8414646FeC0FE3a2Ff
0x45fedf946a5fc4a86f661942025f262d627f9453
0x6DdaD7Ff77088326Bd3f9e4710c162a287843f03
0x268AE4dD8a3944C7567bb6e76D5b85710Dd48d2D
0x184C911F4ae1BDF187e2C347A93C80935b2B0863
0x32c2090D2397e2df08b4B125474eB78e48028292
0x1d6dDA74e15A4c946f3826e1AB1C0808d69BbF5D
0xe30c5ec303d6820689bc147a29be5333b98e728c
0x8cD513bd62E96D7e3435639942820c6CDA6F595E
0x7e5F7689C4d35F729ED45e8B57DF2CDb7ed48899
0x9509363C69ad22176cAEF07578e0d034b8894388
0x06997512C0AC6d7e239F0aec531d71c51b6af8AE
0x02eA3EC102Eb56255a8dC620e9A9659e460DD8FC
0x5f1434a83ea6cb4fd91cb3dc2045e6b8e54ccb66
0x880a2664b3C59ce484D00b2136576873Ff365eC3
0x1b0B1fa85191F104b45462295837268f2593598d
0x421F53F31b87A122559B874a2CD12174b58CFA3d
0xcFDe63026CD86418102e8b3E799281789dE71D3F
0x4AeE1631904FDD3d7192eC0e60FfF2Bc2d06178E
0xE56050F9e7dDEbEe61e64078A03819204AdB6FA3
0x3C023714D4303C2e21dFF39F658AefdA81eBAbaf
0x3bAe3777B722A6D2f9c00CCF0c62de7F48ed2752
0xe4Fa6DA6b34378a98FDA4a05F19fAcC88B423b52
0x3d6d1654c2ab18BA0849Ad217a796243E21F4A9B
0xa997ad64C84D67c5a16A3fEA028565250fCf57b7
0xDb11D2aF2D53b52287fE8CfA17FFF897c45A7Fee
0x96F6aA1b9Ac2eBfDE14f282DAF082fE4602DfAa7

{{lang.main_con1}}

{{lang.main_con2}}

{{lang.main_con2_1}}

맞춰볼래

맞춰볼래

{{lang.main_con3}} {{lang.main_con4}} {{lang.main_con5}}

{{lang.main_con6}} {{lang.main_con6_1}}{{lang.main_con7}}

{{lang.main_con8}} {{lang.main_con9}}{{lang.main_con10}}

{{lang.main_con8_1}}

{{lang.main_con8_2}}

{{lang.main_con8_3}}

{{lang.main_con11}}

{{lang.main_con12}}

맞춰볼래

{{lang.main_con13}}

{{lang.main_con14}}

{{lang.main_con14_1}}

{{lang.main_con15}}

{{lang.main_con16}}

맞춰볼래

{{lang.open_event}}

제휴 신청하기

{{lang.contactus_t1}}

{{lang.contactus_d1}}

제휴 신청하기

{{lang.contactus_t2}}

{{lang.contactus_d2}}
{{lang.contactus_d3}}

{{lang.cus_title1}}

{{lang.cus_desc1}}

{{lang.cus_desc2}}

{{lang.cus_ht1}}

{{lang.cus_title}}
{{lang.cus_content}}
{{lang.cus_file_input}}

{{lang.cus_comp_info}}

{{lang.cus_comp_name}}
{{lang.cus_lis}}
{{lang.cus_hp}}
{{lang.cus_email}}
{{lang.cus_homepage}}
{{lang.cus_comp_desc}}

{{lang.cus_title2}}

{{lang.cus_desc3}}

{{lang.cus_desc4}}

{{lang.cus_ht3}}

{{lang.cus_email}}
{{lang.cus_title}}
{{lang.cus_content}}
{{lang.cus_file_input}}